حاج سليم موذن‌زاده: مرا با نواي « زينب- زينب» تشييع كنيد

حاج سليم موذن‌زاده: مرا با نواي « زينب- زينب» تشييع كنيد
حاج سليم موذن‌زاده، استاد حنجره طلايي كه به اذعان تمامي اساتيد موسيقي يكي از ماندگارترين حنجره‌هاي حال حاضر كشور را داشت؛ حنجره‌اي كه در تمام طول ٨ دهه عمر سليم ، تنها در راه خدمت به اهل بيت و سرور و سالار شهيدان باز شد و با وجود پيشنهادهاي فراواني كه داشت حاضر نشد در عرصه موسيقي از آن استفاده كند.

حاج سليم موذن‌زاده: مرا با نواي « زينب- زينب» تشييع كنيد

حاج سليم موذن‌زاده، استاد حنجره طلايي كه به اذعان تمامي اساتيد موسيقي يكي از ماندگارترين حنجره‌هاي حال حاضر كشور را داشت؛ حنجره‌اي كه در تمام طول ٨ دهه عمر سليم ، تنها در راه خدمت به اهل بيت و سرور و سالار شهيدان باز شد و با وجود پيشنهادهاي فراواني كه داشت حاضر نشد در عرصه موسيقي از آن استفاده كند.
حاج سليم موذن‌زاده: مرا با نواي « زينب- زينب» تشييع كنيد