گفت و گو با رشیدپور درباره تمام جنجال هایش (3)

گفت و گو با رشیدپور درباره تمام جنجال هایش (3)
مهمان هایی که من دعوت می کنم، کاملا فضای برنامه را می دانند. شاید به جز پنج نفر اول که تلاش کردم توجیه شان کنم.

گفت و گو با رشیدپور درباره تمام جنجال هایش (3)

مهمان هایی که من دعوت می کنم، کاملا فضای برنامه را می دانند. شاید به جز پنج نفر اول که تلاش کردم توجیه شان کنم.
گفت و گو با رشیدپور درباره تمام جنجال هایش (3)

اس ام اس

باران دانلود