امیر علی اکبری؛ از تشک کشتی تا رینگ مسابقات «MMA»

امیر علی اکبری؛ از تشک کشتی تا رینگ مسابقات «MMA»
از جمله ورزشکارانی است که اتفاقات عجیب و غریب برای او افتاده است. امیر علی اکبری حالا یک ورزشکار حرفه ای در رشته «MMA» (هنرهای رزمی ترکیبی یا Mixed Martiea Arts) است.

امیر علی اکبری؛ از تشک کشتی تا رینگ مسابقات «MMA»

از جمله ورزشکارانی است که اتفاقات عجیب و غریب برای او افتاده است. امیر علی اکبری حالا یک ورزشکار حرفه ای در رشته «MMA» (هنرهای رزمی ترکیبی یا Mixed Martiea Arts) است.
امیر علی اکبری؛ از تشک کشتی تا رینگ مسابقات «MMA»