: کریسمس به سبک خانواده سلطنتی

: کریسمس به سبک خانواده سلطنتی

خاتواده های سلطنتی بریتانیا جزو سنتی ترین خانواده ها برای برگزاری آیین کریسمس هستند. آنها به کلیسا می روند، برای هم هدیه می خرند و تمام رسم و رسوم های مربوطه را به جا می آورند.

دانلود فیلم

نفت،آموزش پرورش،دولتی

Contacts:
Posted by: on