هنرمندی که برای گذران زندگی سیگار می فروشد

هنرمندی که برای گذران زندگی سیگار می فروشد

کوچه پس کوچه های محله کارخانه قند ورامین را که قدم بزنید و از مردم درباره اش بپرسید، همه، خانه اش را می شناسند. مردم با عزت و احترام فراوان از او یاد می کنند و چنان با افتخار از همسایگی با او صحبت می کنند که گویی یکی از سران کشور همسایه شان هست!
برنامه گفتگو

Contacts:
Posted by: on