دوقلوهای فوتبالی

دوقلوهای فوتبالی

اگر شما هم از نسل طرفداران پر و پاقرص کارتون فوتبالیست‌ها بوده باشید و جمعه به جمعه انتظار شروع این کارتون مهیج با اغراق‌های دوست‌داشتنی‌اش را كشیده باشید‏، برادران دوقلوی تاچیبانا را خیلی خوب به یاد دارید!‌
عکس زن

Contacts:
Posted by: on