لمپنیسم به سبک هوگو چاوز

لمپنیسم به سبک هوگو چاوز

هوگو چاوز، سیاستمدار محبوب رئیس جمهور پیشین خودمان را همه به خاطر روحیه انقلابی و اظهارنظرهای جنجالی اش به ویژه در مخالفت با سیاست خارجی آمریکا می شناسد.
برنامه گفتگو

Contacts:
Posted by: on