فردوسی پور به کتابش حسودی می کند!

فردوسی پور به کتابش حسودی می کند!

فردوسی پور مصاحبه نمی کند. آخرین مصاحبه ای را که از او خوانده اید، یادتان می آید؟ می توان مدعی شد که آخرین مصاحبه او همان مصاحبه های تلویزیونی است.

آلرژی و تغذیه

اندروید

Contacts:
Posted by: on