گفتگو با شقایق فراهانی را از دست ندهید

گفتگو با شقایق فراهانی را از دست ندهید

شقایق فراهانی از یک خانواده کاملا هنری پای به عرصه بازیگری گذاشت و اولین بار مخاطبان با چهره معصوم و غم زده اش با چشمان درشت و زیبا در فیلم «لیلا»ی داریوش مهرجویی آشنا شدند.
زندگینامه شهید

Contacts:
Posted by: on