زندگی آتیلا حجازی در آلانیا

زندگی آتیلا حجازی در آلانیا

آتیلا حجازی دیگر در انظار عمومی دیده نمی شود. می گویند برای همیشه به ترکیه مهاجرت کرده است؛ یکی از بیزینسی که آنجا به راه انداخته، صحبت می کند و یکی از راه اندازی مدرسه فوتبال حجازی در یکی از شهرهای این کشور خبر می دهد.
عکس ایرانی

Contacts:
Posted by: on