داستان عشق پوری و مرتضی

داستان عشق پوری و مرتضی

بانو پوری سلطانی که هفته پیش درگذشت، یکی از بنیانگذاران علم کتابداری در ایران بود. او ده ها متن مرجع کتابداری را نوشته یا سرپرستی کرده که کتابداری امروز ما را همطراز پیشرفته ترین کشورهای جهان کرده است.

پرس نیوز

world war
بک لینک

Contacts:
Posted by: on