وودی آلن: از همه فیلم هایم متنفرم!

وودی آلن: از همه فیلم هایم متنفرم!

وودی آلن 79 ساله شده و کماکان دارد سالی یک فیلم می سازد. معلوم نیست به فیلمسازی عشق می ورزد که چنین پیگیرانه کار می کند یا فیلمسازی شغلش است و دوست دارد همیشه سرش گرم کار باشد.

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

علم و فناوری
بک لینک

Contacts:
Posted by: on