تفریحات سیاست مدارهای معروف

تفریحات سیاست مدارهای معروف

تفریح، تفریح است حتی اگر پدرخوانده مافیا، جنایت کار جنگی یا حتی عضو یک گروه خراب کاری آنارشیستی باشید. باز هم بعید است از تفریحات و سرگرمی های شخصی تان دست بکشید فرقی هم ندارد گلف بازی کردن باشد یا آدمکشی های نژادپرستانه.
عکس خفن

Contacts:
Posted by: on