تهران؛ مملو از هنر لاله اسکندری

تهران؛ مملو از هنر لاله اسکندری

لاله اسکندری اولین پیمانکار زنی است که سال ها قبل برای تغییر رنگ خاکستری این شهر، قدم برداشت و پای میز قرارداد با سازمان شهرداری نشست و موفق شد دیوارهای بی روح و خاکستری این شهر را با ایده هایی خلاقانه رنگ کند و برای خودش هم درآمدزایی داشته باشد.

روزنامه قانون

باران فیلم

Contacts:
Posted by: on