از برادران هاشمی تا برادران احمدی نژاد

از برادران هاشمی تا برادران احمدی نژاد

در سپهر سیاسی ایران برادران بسیاری را سراغ داریم که تا مناصب عالی مملکت رشد کردند. از برادران هاشمی گرفته که پس از چند دهه هنوز همکاری خود را ادامه می دهند تا داود و محمود احمدی نژاد…
مصاحبه با

Contacts:
Posted by: on