همایون ارشادی: مسئله فقط ماندن و رفتن نیست

همایون ارشادی: مسئله فقط ماندن و رفتن نیست

همایون ارشادی نه تنها به عنوان بازیگری که در چندین کشور کار سینمایی کرده، که در جایگاه یک آدم خوش سفر و جهان دیده هم می تواند روایت جالبی از پدیده مهاجرت و تاثیرش بر ویترین سینمای جهان داشته باشد.
بیوگرافی اندیشمندان

Contacts:
Posted by: on