سام درخشانی و همسرش از عشق شان می گویند (1)

سام درخشانی و همسرش از عشق شان می گویند (1)

این اولین و تنها گفت‌وگوی رسمی و عكاسی مطبوعاتی سام درخشانی و عسل امیرپور است.
مصاحبه با

Contacts:
Posted by: on