خودکشی علیرضا افتخاری به خاطر احمدی نژاد (2)

خودکشی علیرضا افتخاری به خاطر احمدی نژاد (2)

از تلویزیون به من زنگ زدند و گفتند 5 میلیون به شما می دهیم و شما برای برنامه بزرگداشت خبرنگاران بیایید و «پلی بک» اجرا کنید. من هم قبول کردم.

فیلم سریال آهنگ

عرفان دینی

Contacts:
Posted by: on