فقیهه سلطانی: اگر بازیگر نمی شدم، جهانگرد می شدم

فقیهه سلطانی: اگر بازیگر نمی شدم، جهانگرد می شدم

فقیهه سلطانی متولد 1353 و فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاداست. او بسیار باانرژی و پرحوصله است و خنده نقطه ای است که در پایان هر جمله اش می گذارد.
برنامه گفتگو

Contacts:
Posted by: on