یک هفته هفت چهره؛ از چهارشنبه سوری تا عید

یک هفته هفت چهره؛ از چهارشنبه سوری تا عید

بی خیال شوید! عمه ی محترمه هر کاری کرده گذشته، لحظه را دریابید. خاله را هم در آغوش بگیرید، مهربانتر کمی لطفا، روبوسی کنید؛ ماچ های آب دار، خوشا ویروسی که از عید ما آید، آجیل بزنید بر بدن و شیرینی بخورید، شاد باشید، اصلا برقصید!

روزنامه قانون

ابزار رسانه

Contacts:
Posted by: on