استاد فرشچیان: قلب و روحم در ایران است

استاد فرشچیان: قلب و روحم در ایران است

هر چه در وصف استاد فرشچیجان بنویسیم، باز هم کم است. هنرمندی محبوب که نشان داده شهرت و محبوبیت خریدنی نیست و امری است ذاتی در درون هر فرد. در یک روز سرد پاییزی در خانه اش حوالی میدان تجریش میهمان استاد بودیم و گپی کوتاه داشتیم.

دانلود فیلم

گوشی

Contacts:
Posted by: on