مخالفان کی روش چقدر به محبوبیتش کمک کرده اند؟

مخالفان کی روش چقدر به محبوبیتش کمک کرده اند؟

در ماه های اول تکیه زدن به نیمکت تیم ملی ایران، کارلوس کی روش هنوز پایگاه اجتماعی قدرتمندی نداشت و گاهی تصمیم هایش مورد پسند علاقمندان به فوتبال قرار نمی گرفت.
زندگی

Contacts:
Posted by: on