چرا روشنفکران ایرانی در به در و بدبخت اند؟

چرا روشنفکران ایرانی در به در و بدبخت اند؟

«گدا» که مظهر شخصیت فروپاشیده انسان است، جا به جا در داستان های ساعدی رخ می نماید؛ به گونه ای که حتی عنوان برخی از داستان های او «گدا» ست و آشکار است که گدا همزاد مفاهیم آشنایی است.

نفت،آموزش پرورش،دولتی

پرس نیوز

خرید بک لینک

Contacts:
Posted by: on