لویی داگر، نابغه صنعت فتوگراف

لویی داگر، نابغه صنعت فتوگراف

دانش‌آموزی داگر جوان در چهارده سالگی پایان یافت. وی را به مدت سه سال در دفتر یک معمار به کارآموزی گماشتند و او در این مدت نقشه کشی و اصول پرسپکتیو را به خوبی آموخت.
بیوگرافی اندیشمندان

Contacts:
Posted by: on