محسن صفایی فراهانی: از فوتبال رفتم، چون…

محسن صفایی فراهانی: از فوتبال رفتم، چون…

نزدیک به 14 سال گذشته از روزی که صفایی فراهانی از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا داد. جمله ای که در آخرین کنفرانس خبری اش گفت، تاریخی بود: «می روم و فوتبال را به نامادری اش می سپارم.»
روزنامه امروز

Contacts:
Posted by: on