دختر پرنده ایران، عاشق هیجان است

دختر پرنده ایران، عاشق هیجان است

بانجی جامپینگ برای فاطمه در حد شوخی است و فقط باید از ارتفاع 4 هزار متری سقوط کند تا آدرنالین در خونش به جریان بیفتد.
سایت گفتگو

Contacts:
Posted by: on