شهرام جزایری: هیچ‌وقت غذای زندان را نخوردم

شهرام جزایری: هیچ‌وقت غذای زندان را نخوردم

اسمش که می‌آید هرکسی یاد یک چیزی می‌افتد، یکی یاد پول و ماشین‌های گران و ویلاهای وسیع و سفرهای خارجی و خلاصه زندگی اعیانی؛ یکی یاد زندان و 13 سال از عمر یک انسان که پشت میله‌ها گذشت.
عکس دختر

Contacts:
Posted by: on