«شیخ بهایی» را بیشتر بشناسید

«شیخ بهایی» را بیشتر بشناسید

شیخ بهاء الدین ، محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی دانشمند بنام دوره صفویه است. اصل وی از جبل عامل شام بود.

اتوبیوگرافی

افق

Contacts:
Posted by: on