لسینگ، آغازگر ادبیات عصر آلمان

لسینگ، آغازگر ادبیات عصر آلمان

لسینگ یکی از مهمترین نویسندگان آلمان در قرن هژدهم است؛ طوری که حتی می توان گفت که ادبیات آلمانی به طور جدی با لسینگ آغاز می شود و پیش از او فقط مارتین لوتر بود و بس.

آلرژی و تغذیه

صبحانه

Contacts:
Posted by: on