ایرانی های موفق خارج از کشور در سال 94

ایرانی های موفق خارج از کشور در سال 94

در این بخش به معرفی 6 ایرانی فعال در کشورهای توسعه یافته پرداخته ایم و امیدواریم با رفع موانع موجود امکان بازگشت نخبگان ایرانی یا انتقال دانش آنها به دانشجویان و کارآفرینان کشور فراهم شود.

اسکای نیوز

ورزشی

Contacts:
Posted by: on