زندگی پرهیجان مهسای ایران

زندگی پرهیجان مهسای ایران

زمانی که قلب معروف ترین بدلکاران برای کسب عنوان نخست جهان به تپش افتاده بود اعلام نام مهسا احمدی، بانوی ایرانی به یکباره شگفتی ساز شد؛ بدلکار زن ایرانی، فاتح میدان «اکشن آیکن»، جشنواره ویژه بدلکاری در هالیوود شد.
عکس دختر

Contacts:
Posted by: on