گفتگو با علی انصاریانِ سینمایی

گفتگو با علی انصاریانِ سینمایی

سال 78 و در روزهایی که تازه با شیراز و فجرسپاسی خداحافظی کرده بود و به پیراهن خوش رنگ قرمز و به تیم علی آقا رسیده بود، هفته نامه پرسپولیس با او مصاحبه مفصلی انجام داد و مقدمه گفتگو را هم با این جمله شروع کرد: «آخر اعتماد به نفس!»
دانلود عکس

Contacts:
Posted by: on