نخست وزیر کانادا در قاب سلفی

نخست وزیر کانادا در قاب سلفی

نخست وزیر جدید چهل و سه ساله کانادا، یکی از جوان‌ترین رهبران این کشور هست که زمام قدرت را در یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان بر عهده گرفته و در سرزمین دیجیتال نیز، یک سلفی دوست فعال در شبکه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
گفتگو با

Contacts:
Posted by: on