زوج های سیاسی ایران

زوج های سیاسی ایران

عادت کردیم همیشه سیاسیون را از قاب تصویر رسانه‌ها و با عینکی سیاسی ببینیم اما شاید نگاهی به ازدواج‌هایی از نوع سیاست نیز خالی از لطف نباشد.
دانلود گفتگو

Contacts:
Posted by: on