در جست و جوی مکان های مهم زندگی فروغ فرخزاد

در جست و جوی مکان های مهم زندگی فروغ فرخزاد

چرا تا این اندازه وجود تو تکه پاره است؛ تکه ای در شعر، تکه ای در خاطرات این و آن و تکه ای در نامه هایی که میان تو و دیگران رد و بدل شده؟

bluray movie download

خبر فرهنگیان

Contacts:
Posted by: on