رائول گونزالس؛ خداحافظ اسطوره

رائول گونزالس؛ خداحافظ اسطوره

«رائول گونزالس، اسطوره باشگاه رئال مادرید تا یک ماه دیگر از فوتبال خداحافظی می کند.» خبری که روزنامه آس چند روز پیش اعلام کرد، بیش راز هر چیزی آبزورد فوتبال را نمایان می کرد.
عکس خفن

Contacts:
Posted by: on