«متین ستوده» عوض شده!

«متین ستوده» عوض شده!

درست مثل اسمش می ماند. متین، صبور و باوقار. سریال یادآوری و نقش شیوا که متین آن را به اعتقادم عالی بازی کرده و پخش آن از شبکه پنج دلیل یک دیدار دوباره شد.

cars

Contacts:
Posted by: on