زنی که نادر ابراهیمی 40 عاشقانه برایش نوشت

زنی که نادر ابراهیمی 40 عاشقانه برایش نوشت

نادر ابراهیمی به همان اندازه که خوب بلد بوده از عشق بنویسد، در زندگی هم عاشقانه زندگی کرد. گواهش آن همه نامه عاشقانه ای است که برای همسرش نوشت و چهل نامه از میان آنها هم کتاب شد.

خبر جدید

گوشی

Contacts:
Posted by: on