کریس رونالدو، ایرانی ها را دوست دارد

کریس رونالدو، ایرانی ها را دوست دارد

خیلی ها فکر می کنند که ستارگان فوتبال جهان دایره دوستان محدود و اندکی دارند، اما وقتی بدانید که مثلا یکی مثل کریس رونالدو یک دوست ایرانی دارد که هر وقت که بتواند به دیدن کریس رونالدو می رود و تنها کسی است که کریس تحویلش می گیرد، آن وقت برایتان ماجرا جالب می شود.
بیوگرافی اندیشمندان

Contacts:
Posted by: on