ما می خواهیم مشهور شویم، به قیمت مهاجرت!

ما می خواهیم مشهور شویم، به قیمت مهاجرت!

بازیگران ایرانی بالاخص زنان از کشور می روند تا به ظن خود با برداشتن حجاب بتوانند راهی متفاوت در مسیر بازیگری شان طی کنند و بتوانند تشنگی دیده شدنشان را فراموش کنند.

دانلود فیلم

ابزار رسانه

Contacts:
Posted by: on