زندگی، مهرجویی، سینما

زندگی، مهرجویی، سینما

گفت و گو با هنرمند بزرگی چون مهرجویی دشوار است. به این دلیل كه با كارگردانی روبرویید كه طی سال‌ها با دوربین‌اش واقعیت‌هایی را قاب گرفته‌ كه نسل‌های دیروز و امروز با آن زیسته‌اند…
بیوگرافی بازیگران

Contacts:
Posted by: on