زندگی خصوصی خانم و آقای دکتر عارف

زندگی خصوصی خانم و آقای دکتر عارف

شاید بتوان آنان را خانواده ای موفق در همه جنبه های زندگی خواند. محمدرضا عارف و حمیده مروج. در گیرودار روزهای نفس گیر نزدیک به دهمین دوره انتخابات مجلس با این زوج سیاست مدار به گفت و گو نشستیم.

روزنامه ایران

مرجع توریسم

Contacts:
Posted by: on