مهندس بازرگان؛ یک انقلاب، یک دهه، چند چهره…

مهندس بازرگان؛ یک انقلاب، یک دهه، چند چهره…

مهندس بازرگان در نظام شاهنشاهی به دادگاه کشیده شد، از مسولیت هایش حتی تدریس در دانشگاه برکنار شد، تبعید شد حبس کشید، اما مشی اصلاح طلبانه اش را کنار نگذاشت.

آهنگ جدید

آپدیت نود

Contacts:
Posted by: on