از تهرانپارس تا قلب لندن با حسین تهی (2)

از تهرانپارس تا قلب لندن با حسین تهی (2)

حسین تهی بعد از سرکوب شدید موسیقی رپ، از ایران خارج شد. می گوید برای رسیدن به اهداف بزرگترش از ایران رفته و در پی رسیدن به آرزوهای کاری اش بوده. هر چند هم چنان قلبش در ایران است.
عکس خفن

Contacts:
Posted by: on