ورزشکاران ایرانیِ عشق بازیگری!

ورزشکاران ایرانیِ عشق بازیگری!

پرونده ای درباره آن دسته از ورزشکارانی که از ابتدای شکل گیری سینما جلوی دوربین فیلمسازان ایرانی رفته اند؛ به بهانه بازی علیرضا حیدری در فیلم «من یک ایرانی ام» ساخته محمدرضا آهنج.
عکس جدید

Contacts:
Posted by: on