بازگشت امیر تاجیک به موسیقی به همراه برادرش

بازگشت امیر تاجیک به موسیقی به همراه برادرش

«امیر» و «امید» نه تنها رابطه کاری بسیار خوب و موجهی دارند؛ بلکه خون برادرانه جاری در رگ هایشان، آنها را بسیار صمیمی و مورد اعتماد و احترام هم قرار داده است.

وبلاگ اطلاعات

خبر جدید

Contacts:
Posted by: on