گفتگو با پرویز پرستویی، مردی از جنسِ مردم

گفتگو با پرویز پرستویی، مردی از جنسِ مردم

رویارویی با تفکر برخی افراد نیاز به آمادگی دارد. حتی اگر صدمین گفتگو باشد و کم و بیش تکنیک مصاحبه را بلد باشی، باز هم در مصاحبه ات با بعضی افراد دچار اضطراب می شوی. پرویز پرستویی برای من همین حکم را داشت.

فانتزی

مجله اتومبیل

Contacts:
Posted by: on