برت لنکستر، بازیگر همیشه مغرور

برت لنکستر، بازیگر همیشه مغرور

سینما، جعبه‌ای جادویی است، جعبه‌ای که در آن، هر ساحری با سحر خود مخاطبان را مسحور می‌کنند. همین سحرانگیزی است که باعث ماندگاری آن در جهان شده است.
عکس خنده دار

Contacts:
Posted by: on