کمند امیرسلیمانی: حاضر نیستم دوباره مهاجرت کنم

کمند امیرسلیمانی: حاضر نیستم دوباره مهاجرت کنم

کمند امیرسلیمانی بازیگری است که در اوج جوانی و روزهایی که می توانست پشت سر هم در سینما و تلویزیون کار کند، ترجیح داد به کشور امارات مهاجرت کند و اولویت برای بازیگری را کنار بگذارد.
بوستان گفتگو

Contacts:
Posted by: on