شوخی خرکی و پشت وانتی موجب سوختگی و پیوند پوست یک جوان شد!

شوخی خرکی و پشت وانتی موجب سوختگی و پیوند پوست یک جوان شد!

شوخی های پشت وانتی پی در پی دو جوان با هم باعث شد که یکی از آنها شکم و پاهایش بسوزد و کارش به پیوند پوست بکشد! اخبار حوادث :  روز گذشته جوانی که روی قسمت های مختلف بدنش اثراتی از سوختگی مشهود بود وارد شعبه 210 دادسرای مشهد شد ودر طرح شکایتش به بازپرس سیمایی […]

خبر جدید

لردگان

Contacts:
Posted by: on